رضا طالب زاده
استاد راهنما

حسين اسيوند
دبیر

نگين فضائلي
شورای مرکزی

ارمان محمودي چگني
شورای مرکزی

رضا كشوري
شورای مرکزی

اميرعباس ياراحمدي
شورای مرکزی

محمدمهدي بختياروند
علی البدل