نگار رحيمي
دبیر

مريم جمشيدي پور
شورای مرکزی

زينب بيرانوند
شورای مرکزی

مريم ساريخاني خرمي
شورای مرکزی

عليرضا ضرغام پور
شورای مرکزی

محدثه محمدي چمگاوي
علی البدل

الهه رستمي چگني
علی البدل