برگزاری جلسه آموزش کار با سامانه فرهنگی برای کارکنان مجموعه فرهنگی


دوشنبه, 23 خرداد 1401 47
جلسه آموزشی کار با سامانه فرهنگی برای کارکنان مجموعه فرهنگی روز دوشنبه ۲۳ خردادماه ساعت ۱۰ صبح برگزار شد.