نشست مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان برگزار شد


پنجشنبه, 13 مرداد 1401 33
این نشست، عصر روز پنجشنبه، 13 مردادماه در سالن شهیدمیربهرسی دانشگاه لرستان برگزار شد. در این نشست، برخی اعضای مجمع مطالبه‌گران استان لرستان نیز حضور داشتند. اعضای حاضر در نشست، پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را درباره عملکرد شورای اسلامی شهر خرم‌آباد بیان کردند. از جمله مهم‌ترین موضوع، عدم اجرای کامل سیستم شفافیت در نظام اداری شهرداری خرم‌آباد بود. یونس امرایی، عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در این رابطه توضیح داد که بخش‌هایی از نظام اداری شهرداری خرم‌آباد از نوع سنتی است. به همین علت، اینکه سامانه به‌روز شفافیت به‌ٌصورت کامل در نظام اداری شهرداری خرم‌آباد اجرا شود مستلزم گذشت زمان و پذیرش کامل از سوی بخش‌های سنتی شهرداری خرم‌آباد است. امرایی تشریح کرد اجرای کامل سیستم کامل شفافیت اداری و مالی در شهرداری از جمله اهداف شورای اسلامی شهر خرم‌آباد است اما طبیعی است وقتی دهه‌ها سیستم اداری به‌صورت سنتی، فعالیت کرده است به‌صورت ناگهانی و فوری، سخت است که سیستم کامل شفافیت اجرا شود ولی تلاش ما به عنوان شورای شهر رسیدن به شفافیت کامل در نظام اداری شهرداری است. همچنین، امرایی به پرسش‌های اعضای حاضر در نشست پاسخ داد.