دعوت از دانشجویان فعال فرهنگی قرآنی برای فعالیت در خانه های فرهنگ سراهای دانشجویی


پنجشنبه, 10 شهریور 1401 37
اداره خانه‌های فرهنگ و فعالیت‌های قرآنی در نظر دارد از بین دانشجویان فعال فرهنگی قرآنی تعدادی کار دانشجویی جهت فعالیت در خانه های فرهنگ خوابگاه ها عضوگیری نماید. از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دعوت به عمل می آید جهت همکاری با مدیریت امور فرهنگی دانشگاه لرستان با آقای دلفان کارشناس فرهنگی (٠۹۱۶۹۶۹۱۲۳۹) تماس بگیرند. شرایط فعالیت در خانه های فرهنگ خوابگاه های دانشجویی، آشنایی با کامپیوتر و فعال بودن در حوزه های فرهنگی و قرآنی است.