ارایه گزارش معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان و دبیر منطقه 5 در گردهمایی سراسری معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور


چهارشنبه, 30 شهریور 1401 14

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه لرستان ، دکتر محمد حیاتی  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان  و دبیرشورای معاونان فرهنگی و اجتماعی منطقه 5 کشور،  گزارشی از اهم فعالیت های دانشگاههای این منطقه ،  شامل دانشگاههای آیت الله العظمی بروجردی ، ایلام ، رازی ، صنعتی کرمانشاه و لرستان را در خصوص بازگشایی دانشگاهها و استقبال از نو دانشجویان ،  در پنجاه و هفتمین نشست سراسری معاونان  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف ، مدیران ستادی و معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور در سالن جهاد علمی وزارت علوم ، به صورت حضوری با شرکت دانشگاههای منطقه 1 کشور و به مجازی  با مشارکت  سایر دانشگاههای کشور ، برگزار شد ، ارایه کرد