برگزاری مراسم فارغ التحصیلی گروه تاریخ-ادبیات عرب-علوم آزمایشگاهی


ﺳﻪشنبه, 04 بهمن 1401 16

مراسم فارغ التحصیلی سه گروه ادبیات عرب-تاریخ وعلوم آزمایشگاهی درسالن آمفی تئاترعلوم پایه با حضوراعضای هیئت علمی واساتید گروههای نامبرده برگزارشد،این مراسم پس ازاجرای برنامه های متنوع با اعطای تقدیرنامه به دانشجویان وقرائت سوگند نامه پایان پذیرفت.