برگزاری جلسه جشنواره قران وعترت دانشجویان کشور


ﺳﻪشنبه, 04 بهمن 1401 15

به مناسبت برگزاری سی وهفتمین جشنواره قران وعترت دانشجویان کشورکه اردیبهشت ماه سال جاری دردانشگاه لرستان برگزارمی شود جهت تعیین کمیته های برنامه ریزی واجرایی این جشنواره جلسه ای درساختمان شهید سلیمانی مدیریت فرهنگی برگزارشد.

دراین جلسه خانم دکترفاطمه احمدی مدیربرنامه ریز فرهنگی به عنوان مدیرنظارتی این جشنواره ،پس ازبررسی شیوه نامه وضوابط اجرایی برای برگزاری مرحله مقدماتی دردانشگاه کمیته های اجرایی را مشخص نموده وتقسیم کارکردند.

مرحله مقدماتی این جشنوراه بهمن ماه سال جاری درچهل رشته مرتبت با قران وعترت درقالب 100شرکت کننده ازدانشجویان دانشگاه لرستان برگزارمی شود.