جزئیات برنامه

نخستین جشنواره علمی فرهنگی دانشگاه لرستان


تاریخ برگزاری
1401/8/20
هزینه
00 ريال
تاریخ شروع ثبت نام
یکشنبه, 20 شهریور 01
تاریخ پایان ثبت نام
جمعه, 20 آبان 01
ظرفیت
1998
فایل ضمیمه
دریافت فایل
توضیحات
لطفا فرم ثبت نام را پس از تکمیل به مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی سرکار خانم دکتر احمدی تحویل دهید.
فرم ثبت نام
0%


انصراف